20 jaar Zijderveld
headercontact

Neem contact op

Met Zijderveld Montage Service 

bent u op de goede weg!

Zijderveld Montage Service  logo
Zijderveld Montage Service
disclaimer

DISCLAIMER

Akkoordverklaring
Iedereen die zich toegang verschaft tot de website van Zijderveld Montage Service wordt geacht op de hoogte te zijn met de inhoud van deze disclaimer en hiermee akkoord te zijn.

Doel van de website
De website van Zijderveld Montage Service is bedoeld ter informatie van onze bezoekers. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Inhoud van de website
Zijderveld Montage Service streeft ernaar om de inhoud van de website voortdurend te actualiseren, maar kan niet garanderen dat de inhoud daarvan op op enig moment van raadplegen nog steeds actueel of volledig is. Zijderveld Montage Service behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving vooraf, deze website op enig moment de beeindigen, de inhoud van de website te wijzigen of informatie aan de website toe te voegen of van de website te verwijderen

Aansprakelijkheid
Zijderveld Montage Service aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade welke het gevolg is van eventuele onjuistheden in de aangeboden informatie of anderszins het gevolg is van het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van de aangeboden informatie. Zijderveld Montage Service aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke het gevolg is van technische stoornissen, waardoor de pagina's op enig moment of voor een gegeven periode niet of niet volledig beschikbaar is of waardoor contact via electronische weg onjuist verloopt.

De bezoeker van de website vrijwaart Zijderveld Montage Service, haar werknemers, vertegenwoordigers,  etc. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook

Copyright
Niets van deze site mag zonder toestemming van Zijderveld Montage Service worden verveelvoudigd, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in welke vorm en op welke wijze dan ook, noch worden gebruikt voor andere sites. Afdrukken van pagina's zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Elke andere vorm van opslaan of van bestanden is slechts toegestaan voor zover dit rechtsreeks samenhangt met het raadplegen van deze website.

Prijzen
Eventueel vermelde prijzen op deze website zijn louter indicatief. De prijzen kunnen in werkelijkheid mogelijk afwijken van deze vermeld op de website, ondanks dat deze op regelmatige basis worden gecontroleerd. Bezoekers kunnen geen rechten ontlenen aan de op de website genoemde prijzen. Neem voor actuele prijsinformatie contact op met Zijderveld Montage Service. 

Virus en Spam
Zijderveld Montage Service  garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen, spam of vergelijkbare schadelijke componenten.

Zijderveld Montage Service  logo
Zijderveld Montage Service

Copyright © 2024 Zijderveld Montage Service | Alle rechten voorbehouden | Privacyverklaring